Mobilno reciklažno dvorište

Od 22. veljače 2019. na području grada Makarske s radom je započelo prvo mobilno reciklažno dvorište koje će se, prema već utvrđenom rasporedu, u prosjeku svaka dva tjedna premještati u drugi kvart. Svim građanima Makarske tako se po prvi put omogućilo da u svom kvartu razdvoje veći broj različitih vrsta otpada: papir, karton, ambalažna plastika, plastika, staklo, metali, baterije, akumulatori, sitna EE oprema, odjeća, razni tekstili, metalna ambalaža pod tlakom, lijekovi, fluorescentne cijevi, otpad koji sadrži živu, boje, tinte, smole, lijepila, tiskarski toneri….. Na ovaj način Grad Makarska ispunja svoju zakonsku obvezu, sukladno čl. 9. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, u kojem stoji da su jedinice lokalne samouprave koje na svom području nisu osigurale funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužne organizirati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom u tri mjeseca u svakom naselju.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva, a namijenjen je za korištenje fizičkih osoba. S mobilnim reciklažnim dvorištem ne završava aktivnost postupanja s otpadom, već ga komunalni djelatnici češće prazne, odvoze razvrstane vrste otpada na privremeno reciklažno dvorište i u konačnici predaju ovlaštenim tvrtkama za sakupljanje i oporabu.

Makarski komunalac d.o.o. i Grad Makarska apeliraju na građane da mobilno reciklažno dvorište koriste odgovorno, poštujući pravila razvrstavanja otpada, na način da odlažu otpad na odgovarajuće mjesto. Kako bi im se olakšalo pravilno postupanje s otpadom izrađene su posebne naljepnice s uputama što ide u koji spremnik. Važno je da se ispražnjene plastične, staklene ili metalne boce ili limenke odlažu ispražnjene, kante s bojom, ljepilom ili smolom odlažu u dobro zatvorenim spremnicima da ne bi došlo do razlijevanja, te da se papiri i kartoni koji su zauljeni ili onečišćeni ne odlažu u spremnike za papir i karton već u miješani komunalni otpad. Građani se također mole da u spremnike ne ubacuju otpad koji nije namijenjen za mobilno reciklažno dvorište već da, ako imaju isti, kontaktiraju Makarski komunalac d.o.o. koji će im dostaviti informaciju o daljnjem postupanju s tim vrstama otpada.